( )-N,alpha-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine